Beskuren lind Fryksände kyrka

Grenverket Arborist

Beskärning

Beskära träd och rensa skadade grenar

Beskärning äger rum för att främja samspelet mellan träden och människor som vistas i dess närhet, men även för att få träden att bli vitalare och mer motståndskraftigt mot sjukdomar och skador.

Grenverket utför beskärning utan att använda spikskor då det visat sig att de sår som blir i barken är en ingång för rötangrepp.

Beskär allt från äppelträd till vida ekar

Ibland krävs en varsam hand. Det finns olika typer av beskärning. På ekar handlar det ofta om att ta bort döda grenar, man kan glesa ut kronan för att släppa in mer ljus eller minska vindfånget genom krongallring. Eller minska omfånget på kronan genom kronreducering. Bland de vanligaste är uppstamning eller kronhöjning som det också heter. Rätt utförd beskärning ger garanterat trädet och tomten en rejäl ansiktslyftning och ett säkrare träd.

Varje träd är unikt och beskärning sker alltid efter samspråk med tomtägaren så vår vision om trädet är i samklang.

Kronrensning

Vi rensar trädet från döda och skadade grenar, det minskar risken för att grenar faller ner och skadar människor. Det hindrar röta från att tränga ned i stamveden samt minimerar skador på barken som annars riskerar att rivas loss.

Vi frigör även trädet från grenar som växer in mot kronan, de grenarna får sällan nog med ljus och kan riskera att växa in i och konkurrera med andra grenar.

Vid kronrensning avlägsnas även vattenskott, vattenskotten är temporära grenar som sitter löst i trädets kambium skikt. De kan ibland växa sig stora och utgör en risk för både träd och människor.

Krongallring

Krongallring utförs genom att ta bort delar av trädets grenverk utan att minska trädets omfång, detta kan göras för att minska dynamisk påverkan på snedställda stammar samt minimera vindfånget.

Ibland önskas av kosmetiska skäl en luftigare krona och mer ljusinsläpp till trädgården.  Här väljs omsorgsfullt grenar som ska avlägsnas i noga samråd med tomtägare.

Kronreducering

Vid en kronreducering så minskas omfånget på kronan genom att skära bort grenarna längst från trädets mitt men ändå behålla trädets symmetri. Det är viktigt att lägga snitten rätt och behålla rätt grenar.

Uppstamning

Här beskär vi bort grenarna längst ned, av praktiska eller kosmetiska skäl höjs kronan. Oftast den minst tidskrävande beskärningen. Det är viktigt att snitten läggs rätt för att minska skador och främja läkningen. Ofta uppstår fläkskador på barken eller stegar som har fallit omkull med personskador som följd vid felaktigt utförd uppstamning.

Hamling

För att utfodra djur under vinterhalvåret och ge djuren ett värdefullt tillskott av mineraler så hamlades träd i den svenska landsbygden. Många trädslag lämpar sig väl för detta.

Det är av högsta vikt att hamlingen upprepas, frekvensen är beroende av art. Risken är annars ett träd med stora strukturella problem och ofta i förlängningen en ihålig stam.

Kontakta Grenverket för kostnadsfri offert eller fri visuell riskbedömning

När fällningsarbetet är klart så kan bortforsling ordnas, eller så kan trädet kapas i de längder som önskas. Om du vill så kan uppstädning också vara en del i projektet. Kontakta Grenverket så hittar vi en lösning för dig.